اسامی اعضای شورای مرکزی و بخشی از اساسنامه انجمن در این وبلاگ قابل مشاهده میباشد، که جهت آشنایی بیشتر با انجمن و اهداف آن مطالعه آن توصیه میگردد. 

د ر آینده نیز مطالبی در مورد فعالیت های گذشته و طرح های در دست اقدام انجمن منتشر خواهیم نمود.