ریس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در مجلس 

در نشستی با اعضای فراکسیون گردشگری شرکت کرد. معاون رئیس جمهور 

در این دیدار تامین تسهیلات لازم برای اجرای پروژه های گردشگری را مهمترین چالش مناطق نمونه گردشگری دانست و افزود: سرمایه گذاران زیادی وجود دارند ولی بانک ها برای ارائه تسهیلات با آنها همکاری نمی کنند. بقایی با اشاره به جلسات متعدد با بانک ها و وزیر اقتصاد در سال گذشته بیان داشت: 

با پیگیری هایی که داشتیم موفق شدیم حدود 700 میلیارد تومان بیشتر تسهیلات بگیریم ولی هنوز کافی نیست. رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اختصاص درصدی از تسهیلات بانکها را به پروژه های گردشگری را راهکاری مناسب برای برون رفت از این مشکل دانست و بیان داشت : به نظر می رسد اگر در قانون پنجم توسعه درصدی از تسهیلات بانکها به پروژه های گردشگری و سرمایه گذاران اختصاص یابد این صنعت در کشور ما کمی رونق می گیرد.

معاون رئیس جمهور گردشگری را صنعتی فرابخشی خواند و اظهار داشت: گردشگری صنعتی فرابخشی است و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، بیشتر نقش هماهنگ کنندگی دارد. بقایی همچنین در رابطه با اهمیت جاری شدن قانون مناطق آزاد در مناطق نمونه گردشگری بین المللی اظهار داشت: اگر قانون مناطق آزاد در این مناطق جاری شود و سرمایه گذاران بدانند با حضور در این مناطق تا 20 سال شامل معافیت های مالیاتی می شوند، ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه گذار به این مناطق ایجاد خواهد شد.