میراث فرهنگی بسیاری از مردم کشورمان حتی قشر تحصیل کرده، میراث فرهنگی را بناهای تاریخی معنی می کنند و از گستره واژه میراث فرهنگی غافلند و حتی به معنی کلمه عربی «میراث» هم توجه ندارند. شاید در ابتدا به ارزش و اهمیت شناخت درست معنی میراث فرهنگی واقف نباشیم، ولی در ادامه خواهیم دید که دانستن این معانی دارای چه اهمیتی است!

همانطور که می دانیم میراث یک کلمه عربی است به معنی ارث ها و میراث فرهنگی یعنی هر آنچه که به ما ارث رسیده(جنبۀ تاریخی) و نیز دارای بعد فرهنگی است. 

 

با این تعریف پر واضح است که میراث فرهنگی تنها بناهای تاریخی را در بر نمی گیرد و شامل معانی و شاخه های مختلف و متنوعی چون موسیقیِِِِِِِِِِ، آداب و رسوم، پوشش، ُُزبان و گویش، مذهب، صنایع دستی، ادبیات، فرهنگ، علوم مختلف، مشاهیر و مفاخر و بسیاری از موارد دیگر می باشد. ناگفته پیداست که هر کدام از این عناوین، مباحث گسترده ای را در بر می گیرد و شناسایی و تهیه مستندات و مدارک در این زمینه ها نیز به توجه، تخصص، زمان و بودجه نیاز دارد.

نویسنده: رحیم پوراسد