در دیدار دبیران تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی با استاندار محترم این استان که قرار بود بعد از ظهر روز شنبه 18/2/1389 و راس ساعت 14:30 آغاز گردد و با 10 دقیقه تاخیر شروع شد و در ابتدا ریاست سازمان جوانان استان توضیحاتی کوتاه راجع به دبیران حاضر در این جلسه دادند و با نگاهی کلی راجع به تشکل های مردم نهاد(سمن) استان توضیحاتی اجمالی دادند. این جلسه با حضور جناب آقای رضا محبوبی مدیر کل امور اجتماعی و شورا ها و مشاور استاندار نیز همراه بود. 

             دیدار دبیران تشکل های مردم نهاد استان آذربایجان غربی با استاندار

 در ابتدا به پیشنهاد جناب آقای  جلالزاده استاندار محترم، دبیران تشکل های منتخب به مشکلات و توانمندیهای خود اشاره کردند و در مجموع موضاعات زیر از طرف دبیران سمن های برگزیدۀ استان آذربایجان غربی مطرح گردید: 

* تعیین نماینده تشکل ها در کار گروه های تخصصی استان

* به کارگیری از تشکل های غیر دولتی به عنوان هیئت های حقیقت یاب در استان 

* بیان مشکلات در راستای ثبت تشکل و دریافت اعتبار نامه 

* اشاره به مشکلات اقتصادی استان 

* تعیین تکلیف تنها دستگاه فرهنگی استان 

* عدم همکاری سازمان ها و نهاد ها در راستای اهداف و تخصص سازمان های مردم نهاد، که در اساسنامه آنها آمده است.

در ادامۀ این دیدار، استاندار آذربایجان غربی جناب آقای جلال زاده با اشاره به دبیران تشکل ها از ایشان خواستند که به نیازهای اساسی استان توجه بیشتری داشته باشند و در کنار تامل در مورد نیازها و با توجه به هدف تشکیل سمن ها به دنبال حل و بیان راهکار برای برطرف کردن این نیازها باشند و کارهایی را انجام دهند که به درد مردم بخورد و ضرورت های مردم استان در تشکیل و پیش برد اهداف تشکل های مردم نهاد در نظر گرفته شود. 

ایشان دبیران تشکل های مردم نهاد جوانان را نسبت به انتظار مردم از جوانان متوجه ساختند و اولویت را در شرایط فعلی که با محدودیت های منابع، امکانات و زمان مواجه هستیم به حل مشکلات مردم دادند. 

استاندار آذربایجان غربی ابتکار و خلاقیت را دو نیاز عمده و اصلی استان نام نهادند و دو بحران اصلی استان را محبت و خلاقیت نامیده، عدم وجود محبت در بین ملت و دولتمردان و همچنین در بین خود ملت را بحران اول استان و عدم وجود خلاقیت در همه امورات چه از طرف مردم وچه از طرف دولتمردان را بحران دوم این استان معرفی کردند. 

ایشان اعلام داشتند که با متولی گری استانداری در خانه جوان ارومیه موافق نیستند، و در صدد انتخاب ارگانی مناسب برای سپردن امورات خانه جوان به آن ارگان هستند. 

در پایان جناب آقای جلال زاده، استانداری را خریدار فکر و کار ناب معرفی نمودند و نگاه کار گروه فرهنگ را دستگاهی ندانستند، بلکه در این کار گروه به تمامی افکار و پیشنهادات دولتی و غیر دولتی به یک دیده نگیرسته میشود و این کار گروه جویای ایده ها و افکار ناب است، نه ارائه دهنده ایده. ایشان اولویت را برای برنامه های نو و کار های جدید دانستند و خواستار این شدند که دبیران تشکل ها در جلسه های دیگر با حرف های نو و افکار جدید بیشتری حضور پیدا کنند. ایشان فکر کردن را یک کار مفید دانسته و از دبیران منتخب خواستند ابتدا با فکر و شناسایی مشکلات موجد در استان زمینۀ کارها و تصمیمات بهتر و ناب تری را ایجاد نمایند.