مجموعه مقالات تمدن های دشت سولدوز (اشنویه و نقده) به چاپ رسید.


انتشار مجموعه مقالات تمدن های دشت سولدوزدر این کتاب که ترجمه صمد علیون(خواجه دیزج) و علی صدرائی است، مقالاتی از رابرت هنری دایسون، اسکار وایت ماسکارلا، کایلر یانگ، کارول هاملین، مائوریتس فان لون و اشتفان  کرول، از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی به چاپ رسیده است.

سولدوز، حسنلو، دینخواه، حاجی فیروز، پیسدیهلی، دالما، عقرب تپه، سه گردان و قلاتگاه  فصول نه گانه این کتاب 316 صفحه ای مصور هستند که به همراه دو پیوست (جنوب دریاچه ارومیه درعصرآهن قدیم) و (گاه نگاری و فرهنگ سه گردان) در 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

دشت سولدوز که در 85 کیلومتری  جنوب شهرستان ارومیه و کرانه های رود گدار شکل گرفته و در طول دره ای شرقی-غربی گسترده شده، بعنوان یکی از مهمترین گذرگاه های تاریخی در روزگار باستان، میراث دار تمدن های عظیمی است.

این دشت از دو بخش سولدوز شرقی و سولدوز غربی  تشکیل شده است.

اصلی ترین مرکز تمدنی سولدوز غربی دینخواه تپه است و تومولوس های  چشمه گول(سه گردان)، محوطه و کتیبه قلاتگاه از دیگر آثار تمدنی این بخش به شمار میروند.

کانون کاوش های سولدوز شرقی، تپه عظیم حسنلو است و تپه های اقماری دیگری از جمله تپه پیش از تاریخ حاجی فیروز، پیسدیهلی، عقرب تپه و دالما در این منطقه قرار دارند.

کاوشگران حسنلو و تپه های اقماری آن در دشت سولدوز، به استناد بقایای باستانی و عمدتا ً بر مبنای تحولات صورت گرفته در سبک های سفالی، ده دوره فرهنگی را شناسایی کرده اند.

در این حفاری ها، توالی  دوره های سکونتی بلندی که از اوایل عصر نوسنگی  یعنی زمان شکل گیری نخستین روستاهای کشاورزی در منطقه(هزاره ششم ق.م) تا قرون وسطا را در بر می گیرد، به دست آمده است.

 منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی آذربایجان غربی