آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای کلاسیک 

طی حکمی آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی( کلاسیک ) از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. 

  

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پیشنهاد شماره 1478-1/882 مورخ 9/12/1388 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی(کلاسیک) موافقت نمود.

بنابراین گزارش متن کامل آیین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی(کلاسیک) به شرح ذیل است:

ماده1- خودروهای تاریخی به خودروهایی اطلاق می‌شود که ضمن حفظ اصالت(کالبدی) از سلامت فنی کامل برخوردار باشد.

انواع خودروهای تاریخی به شرح زیر است:

الف_خودروهای نفیس: خودروهایی که بیش از پنجاه سال از تولید آن گذشته باشد

ب_خودروهای قدیمی: خودروهایی که بیش از بیست و پنج‌سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی‌نظیر باشد.

ج_خودروهای ویژه: خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشد.

ماده 2- کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رئیس)، حفاظت محیط‌ زیست، تربیت‌بدنی(کمیته کلاسیک فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی)، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنایع و معادن به منظور شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت از آن‌ها تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه مذکور در کانون یاد شده مستقر می‌شود.

ماده 3- وظایف کارگروه موضوع ماده(2) به شرح زیر است:

الف_شناسایی، تشخیص، دسته‌بندی و معرفی خودروهای موضوع ماده(1) به مراکز مرتبط برای حفظ آن‌ها با رعایت حفظ سرمایه‌ مجموعه‌داران.

ب_تهیه لیست و معرفی خودروهای موضوع ماده(1) برای صدور شناسنامه و پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ج_تعیین مقدار کیلومتر تردد سالانه و ثبت در شناسنامه تاریخی خودرو.

د_تدوین دستور العمل‌های اجرایی لازم و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط قانونی در صورت لزوم.

ماده 4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای خودروهای تاریخی شناسنامه تاریخی و پلاک خاصی را طراحی و مجوز تردد آن را صادر نماید.

ماده 5- صدور شناسنامه تاریخی و نصب پلاک تردد مشروط به اخذ معاینه فنی خودرو می‌باشد.

ماده 6- معاینه فنی خودروهای تاریخی باید متناسب با ضوابط فنی زمان تولید آن انجام گیرد.

ماده 7- دستگاه‌های متولی از رده خارج کردن خودروها موظفند نظر کارگروه موضوع ماده(2) را در از رده خارج کردن خودروها اخذ نمایند. 

.