اعضای شورای مرکزی انجمن یورد در سال ۱۳۸۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در تشکل

میزان تحصیلات

1

رحیم پوراسد

دبیر انجمن یورد

مهندسی معماری

2

مهدی نوری

نائب دبیر و مسئول امور مالی

مهندسی عمران

3

علی گرک بیگی

عضو شورای مرکزی

کارشناس روانشناسی

4

بهنام عسکرپور

عضو شورای مرکزی

مهندسی عمران

5

فاطمه جعفرزاده

عضو شورای مرکزی

کارشناسی

6

هادی بیگلری

عضو علی البدل

کارشناسی

7

سالار منافی بالو

عضو علی البدل

کارشناسی

8

سعید ملک پور

بازرس

کاردانی