نمایندگان یونسکو  از مجموعه جهانی  قره کلیسای چالدران بازدید کردند.


قره کلیسا در چالدران در پی برگزاری نخستین کارگاه ملی گزارش ادواری پایگاه های ثبت جهانی ایران، هیاتی 10 نفره از کارشناسان یونسکو، ازمجموعه جهانی قره کلیسا - نهمین اثر تاریخی فرهنگی ایران که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده - بازدید کردند.

این کارگاه دو روزه با مشارکت مدیریت امور پایگاها، مدیران پایگاهها، اداره کل ثبت معاونت حفظ و احیا، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی و شرقی و نیز دفتر مرکزی نمایندگی یونسکو در ایران و ایکوموس ایران برگزار شد.

در این بازدید یک روزه، نمایندگان یونسکو عملیات اجرایی پایگاه، حفاظت، مرمت و معرفی  این مجموعه جهانی را مورد ارزبابی قرار دادند.

در پایان، این هیات ضمن اعلام رضایت از اقدامات انجام گرفته، بر ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در روستای قره کلیسا تاکید کردند.

قره کلیسا در چالدران   قره کلیسا - ثبت شده در یونسکو 


منبع: روابط عمومی و امور فرهنگی – اجتماعی میراث فرهنگی آذربایجان غربی